Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN UITSTEKEND PERSONEEL

 Artikel 1 Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.
Uitstekend Personeel: gevestigd aan het Keizer Karelplein 10, 6511 NE te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81075308.
3.
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die Uitstekend Personeel opdraagt diensten te verlenen.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Uitstekend Personeel en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.
5. Diensten: alle door of vanwege Uitstekend Personeel ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden/activiteiten.

 Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Uitstekend Personeel en op alle opdrachten aan Uitstekend Personeel – daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht – en alle overeenkomsten tussen Uitstekend Personeel en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Indien een Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Indien is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst.

Artikel 3 Wijzigingen
1. Uitstekend Personeel is gerechtigd om periodiek de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de Overeenkomst van toepassing zijn na het verstrijken van 14 dagen na toezending door Uitstekend Personeel aan de Opdrachtgever van de gewijzigde Algemene Voorwaarden of publicatie door Uitstekend Personeel van de gewijzigde Algemene Voorwaarden op haar website.

Artikel 4 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten
1. Door Uitstekend Personeel gemaakte offertes zijn geldig gedurende twee (2) maanden na de offertedatum, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Uitstekend Personeel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Uitstekend Personeel anders aangeeft.
3. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Uitstekend Personeel komt tot stand op het moment van ontvangst door Uitstekend Personeel van een akkoord door Opdrachtgever op het door Uitstekend Personeel gegeven aanbod.
4. De overeenkomst tussen Uitstekend Personeel en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Prijzen
1. Alle door Uitstekend Personeel genoemde prijzen of tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen.
2. Kosten die worden gemaakt in verband met de inschakeling van derden zijn niet inbegrepen in de tarieven zoals vermeld in de Overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.
3. Uitstekend Personeel is gerechtigd om de prijzen en tarieven voor haar producten en diensten aan te passen. Een dergelijke prijsstijging zal niet eerder van toepassing zijn dan vier weken na dagtekening van de mededeling hiervan door Uitstekend Personeel aan Opdrachtgever. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding vervalt op de 15e dag na de mededeling van Uitstekend Personeel aan Opdrachtgever van de verhoging van de prijzen en tarieven.

Artikel 6 Betaling
1. Facturering van alle diensten vindt plaats, of direct na voltooiing van de in de Overeenkomst aangeduide werkzaamheden, of wekelijks of maandelijks op basis van nacalculatie van de in die maand verrichte diensten.
2. Facturen van Uitstekend Personeel dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Uitstekend Personeel.
3. In geval van overschrijding van de betalingstermijn verkeert Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd. Met ingang van de eerste dag na afloop van de betalingstermijn is Uitstekend Personeel bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook in het geval Opdrachtgever bij betaling anders aangeeft.
5. In het geval Opdrachtgever vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, ten aanzien van hem surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, hij in surseance van betaling of faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situatie dat hij zeggenschap verliest over een substantieel deel van zijn vermogen of dat hij zijn onderneming staakt, zijn de vorderingen van Uitstekend Personeel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Uitstekend Personeel maakt wegens niet-nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever, zullen ten laste komen van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag.
7. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorten van betaling.
8. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Uitstekend Personeel te vorderen heeft met hetgeen hij meent van Uitstekend Personeel te vorderen te hebben.

Artikel 7 Informatie
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het steeds tijdig aan Uitstekend Personeel verstrekken van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie.
2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitstekend Personeel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Uitstekend Personeel worden verstrekt.
3. Indien door Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig wordt voldaan aan een of meer van de hiervoor opgenomen verplichtingen, heeft Uitstekend Personeel het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts komen alle financië
le en andere gevolgen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook in het geval Uitstekend Personeel in verband daarmee te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst
1. Uitstekend Personeel zal haar diensten verlenen in overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving.
2. Uitstekend Personeel zal alle met haar overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig verrichten en uitvoeren met inachtneming van de specifieke deskundigheid, die van haar in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden.
3. Uitstekend Personeel is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. Indien na overleg met Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, worden de kosten hiervan aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9 Privacy
1. Uitstekend Personeel biedt verschillende diensten aan. Voor het kunnen uitvoeren van deze diensten is het nodig om persoonsgegevens te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan.
2. De gegevens worden verwerkt in het kader van de volgende doeleinden:
     A. De totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
     
B. Het in contact kunnen treden met de opdrachtgever en/of de contactpersonen van opdrachtgever;
     C. Om de opdrachtgever en contactpersonen nader te informeren over dienstverlening en/of relevante producten (‘commerciële doeleinden’), waarbij indien desbetreffende ontvanger geen informatie wenst te ontvangen, dit eenvoudig kan worden aangegeven door op ‘uitschrijven’ te klikken in de ontvangen e-mail.
3. Alle verwerkingen van persoonsgegevens zullen plaatsvinden in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).
4. Uitstekend Personeel beschikt over een Privacy Statement welke te raadplegen is op de website (www.uitstekendpersoneel.nl) en welke op eerste verzoek van Opdrachtgever of betrokkene beschikbaar wordt gesteld.
5. Als Opdrachtgever gegevens aan Uitstekend Personeel verstrekt staat Opdrachtgever in voor een correcte informatieverplichting als bedoeld in Afdeling 2 van de AVG.

Artikel 10 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de diensten noodzakelijk is de te verlenen diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien wijzigingen in wet- of regelgeving extra verplichtingen voor Uitstekend Personeel tot gevolg zal hebben met betrekking tot haar dienstverlening aan Opdrachtgever, is Uitstekend Personeel gerechtigd de Overeenkomst na overleg met Opdrachtgever (met
terugwerkende kracht) aan te passen.

Artikel 11 Annuleringen
1. Indien door omstandigheden toerekenbaar aan Opdrachtgever geplande werkzaamheden niet door Uitstekend Personeel kunnen worden verricht, is Opdrachtgever niettemin de overeengekomen vergoeding en de daaraan verbonden kosten aan Uitstekend Personeel verschuldigd.
2. Het hiervoor vermelde geldt niet wanneer de geplande werkzaamheden door Opdrachtgever tot uiterlijk twee maanden voor de aanvang van de geplande werkzaamheden schriftelijk worden geannuleerd.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Uitstekend Personeel is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld.
2. Ondanks wederzijdse inspanningen van Uitstekend Personeel en Opdrachtgever kan Uitstekend Personeel nimmer garanderen, dat een door Opdrachtgever gewenst of door Uitstekend Personeel verwacht resultaat bereikt zal worden. Uitstekend Personeel aanvaardt te dien aanzien dan ook geen aansprakelijkheid.
3. In geval van mondelinge of telefonische informatie, verzoeken of anderszins, zowel van Opdrachtgever als van Uitstekend Personeel, aanvaardt Uitstekend Personeel geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten.
4. Uitstekend Personeel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat Uitstekend Personeel is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien Uitstekend Personeel volgens Opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, kan Uitstekend Personeel slechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door Opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Uitstekend Personeel desondanks nalatig is geweest.
6. De aansprakelijkheid van Uitstekend Personeel is in het geval van een individuele opdracht beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur met een maximum van € 1.000,- per gebeurtenis, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Uitstekend Personeel.
7. Uitstekend Personeel is te allen tijde slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekeraar wordt gedekt.
8. Iedere aanspraak van Uitstekend Personeel jegens Opdrachtgever vervalt wanneer Opdrachtgever deze aansprakelijkstelling niet binnen twee maanden nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijze had kunnen constateren schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Uitstekend Personeel.

Artikel 13 Vrijwaren
1. Opdrachtgever vrijwaart Uitstekend Personeel voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden waarvoor Uitstekend Personeel op grond van deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is.
2. Opdrachtgever vrijwaart Uitstekend Personeel voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 14 Geheimhouding
1. Uitstekend Personeel zal alle door Opdrachtgever aan Uitstekend Personeel verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken en zal ervoor zorgdragen, dat van deze informatie niet door derden kennis kan worden genomen, tenzij Uitstekend Personeel rechtens gehouden is deze informatie aan derden te verstrekken op grond van enige wettelijke bepaling of een bindende uitspraak van een rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht.
2. Uitstekend Personeel en Opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot vertrouwelijke behandeling van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van de Overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 15 niet-overname personeel
1. In geval van overtreding van lid 1 verbeurt Opdrachtgever ten gunste aan Uitstekend Personeel een direct en ineens (zonder sommatie of ingebrekestelling) opeisbare boete van € 15.000,- per overtreding en/of niet-nakoming, vermeerderd met € 1.500,- voor iedere dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – waarop de overtreding en/of niet-nakoming voortduurt. Het voorgaande laat het recht op schadevergoeding op grond van de wet onverlet.
2. In het voorkomende geval dat de in lid 2 opgenomen bepaling nietig is, geldt daarvoor in de plaats de volgende bepaling. Opdrachtgever zal geen werkverhouding – in welke vorm dan ook – aangaan met een aan Uitstekend Personeel, in welke vorm dan ook, verbonden persoon, zolang die relatie niet is geëindigd, alsmede binnen één jaar na afloop daarvan. In het geval dat Opdrachtgever voornemens is een dergelijke werkverhouding (zoals ook bedoeld in lid 1) aan te gaan, dient Uitstekend Personeel ten minste één maand van tevoren hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld voordat daadwerkelijk aan dat voornemen uitvoering wordt gegeven. Indien Opdrachtgever vervolgens een werkverhouding aangaat met de aan haar ter beschikking gestelde persoon, is Opdrachtgever aan Uitstekend Personeel een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20%, van het laatst geldende tarief dat voor die persoon aan Opdrachtgever is gerekend, over 1.040 uren.
3. De vergoeding die Opdrachtgever op grond van lid 3 verschuldigd is dient onverwijld en ineens aan Uitstekend Personeel te worden voldaan.

Artikel 16 Opzegging
1. Een Overeenkomst kan door zowel Opdrachtgever als Uitstekend Personeel schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
2. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na het verstrijken van de periode waarvoor deze is aangegaan telkens automatisch met eenzelfde periode verlengd, tenzij de Overeenkomst tijdig is opgezegd. Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van de periode waarvoor deze is aangegaan schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Een Overeenkomst voor een bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Uitstekend Personeel daarmee uitdrukkelijk mee instemt.
3. Opzegging van een Overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
4. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
5. Bij opzegging vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bedragen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 17 Ontbinding
1. Een Overeenkomst kan door Uitstekend Personeel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven worden ontbonden, zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak op enige schadevergoeding kan maken, indien:
     – Opdrachtgever vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, ten aanzien van hem surseance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, zij in surseance van betaling of faillissement geraakt, of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situatie dat zij zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen, of dat zij zijn onderneming staakt;
     – Sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting in het kader van de Overeenkomst aan de zijde van Opdrachtgever en deze een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
     – Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen door de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uitstekend Personeel op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan schuld van Uitstekend Personeel te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitstekend Personeel komen.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Uitstekend Personeel ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uitstekend Personeel gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten
1. De door Uitstekend Personeel geleverde middelen, waaronder software en geleverde voorschriften, blijven eigendom van Uitstekend Personeel en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Opdrachtgever worden behouden, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt.
2. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Uitstekend Personeel.
3. Uitstekend Personeel behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 20 Klachtenreglement
1. Uitstekend Personeel beschikt over een klachtenreglement. Dit klachtenreglement zal op eerste verzoek van Opdrachtgever worden toegezonden.
2. Voor schriftelijk vastleggen van een klacht beschikt Uitstekend Personeel over signaalformulieren waarmee o.a. klachten over de kwaliteit van de dienstverlening door Uitstekend Personeel ingediend kunnen worden. Een door Opdrachtgever ingediende klacht wordt behandeld conform het klachtenreglement.

Artikel 21 Merkbeloften
1. Merkbeloften zijn aan verandering onderhevig. De meest recente versie van de merkbeloften en haar specifieke voorwaarden staat vermeld op de website (www.uitstekendpersoneel.nl).
2. Rechten en consequenties naar aanleiding van de merkbeloften kunnen alleen ontleend worden aan de meest recente versie van diezelfde merkbeloften en haar specifieke voorwaarden.

Artikel 22 Wijziging en vindplaats van de Algemene Voorwaarden
1. De Algemene Voorwaarden worden voor het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter hand gesteld en zijn daarnaast gepubliceerd op de website (www.uitstekendpersoneel.nl).
2. Uitstekend Personeel is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen. De gewijzigde voorwaarden zullen op de Overeenkomst eerst van kracht zijn na veertien dagen na schriftelijke mededeling door Uitstekend Personeel aan Opdrachtgever van de wijziging of de gewijzigde voorwaarden.
3. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten met Uitstekend Personeel is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Uitstekend Personeel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.